logo fnol  logo up 

UROLOGICKÁ KLINIKA

LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

A FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI

  • PRO MUŽE

    Návrat to plnohodnotného života bez obav a obtíží Vám umožní specializovaní odborníci. Diskrétnost, kvalita a serióznost zaručena.

  • PRO ŽENY

    Jsme tu pro Vás! Ženské urologické potíže mají řešení! Prevence, vyšetření a léčba v nejvyšší kvalitě. Diskrétnost, odbornost a serióznot zaručena.

POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

1. Profil absolventa
Cílem studijního programu je připravit kvalifikované lékaře - urology, schopné vědecká práce v základním i aplikovaném výzkumu. Musí být schopni analyzovat konkrétní problémy, definovat cíle výzkumu, připravit projekt vědecké práce, organizovat sběr dat a jejich vyhodnocení.
I v běžné praxi se musí naučit pracovat podle zásady léčení na základě dat. Kromě obecné metodiky pro praxi i výzkum by měl absolvent na základě disertační práce s volbou užší problematiky získat nadstandardní praktické i teoretické znalosti ve vybraném úseku urologie.
Důležité je také, aby absolvent získal schopnost názorné, přesvědčivé a srozumitelné prezentace vědeckých výsledků, i didaktické schopnosti k předávání znalostí dalším lékařům ale i korektních informací nemocným.
Cílem je také vytvořit skupinu absolventů doktorského studia, kteří by i po absolvování dlouhodobě spolupracovali s urologickou klinikou při řešení aktuálních problémů urologie, pomáhali klinice připravit publikace s výrazně většími soubory nemocných, případně využívali klinickou experimentální laboratoř.
2. Doktorandské studium
Doktorandské studium na LF UP Olomouc je navrhována jako studijní program, otevřený všem urologům se zájmem o další vzdělávání se zaměřením na vědeckou práci, s dostatečnou invencí, schopnostmi soustředěné a precizní práce i s určitými vlohami pro prezentování výsledků své práce. Studium je organizováno v českém jazyce.
3. Požadavky na studenty
Požadavky na studenty doktorského studia urologie před přijetím:
   
a. Studenti musí splňovat kritéria daná LF UP v Olomouci a plnit požadavky kontinuálního vzdělávání v urologii.
b. Mít základní znalosti z urologie , ověřené při přijímací zkoušce úspěšným absolvováním standardního testu pro rezidenty, dle metodiky European Board of Urology.
c. Při přijímací zkoušce formou pohovoru musí zájemce o doktorské studium prokázat schopnosti vědeckého myšlení, definování cílů vědecké práce i prostředků pro dosažení tohoto cíle.
       
4. Studium se řídí dokumenty UP v Olomouci
 
a. Studijní, zkušební a organizační řád doktorského studijního programu UP v Olomouci
b. Přijímací řízení
c. Základní kurz doktorského studijního programu
       
5. Podmínky
Podmínky Urologické kliniky LF UP pro organizaci a zajištění studijního programu jsou následující:
a. Moderní prostory (uvedeny do provozu 2005) s velmi dobrým vybavením diagnostickými i léčebnými technologiemi. Urologická klinika využívá velmi moderně vybavenou ambulantní část, část endoskopickou s digitálním rtg, urodynamickou vyšetřovnou, extrakorporálním litotryptorem a specializovaným endoskopickým sálem (s kompletním vybavením včetně holmiového laseru a dalších endourologických technologií), 2 operační sály a 60 lůžek ve velmi kvalitním novém pavilónu chirurgických oborů. Na klinice je k dispozici 5 nejmodernějších urologických ultrasonografů, a digitální zpracování a archiv videozáznamů z RTG i endoskopie v systému PACS.
b. Lidský potenciál zahrnuje 3 docenty, 3 odborné asistenty a dalších 12 zkušených lékařů.
c. Zázemí Lékařské fakulty Univerzity Palackého s velmi kvalitními teoretickými ústavy , počítačovou sítí, vědeckou knihovnou Lékařské fakulty a Informačním centrem Univerzity Palackého.
d. Podpora Fakultní nemocnice Olomouc jako spádového zařízení Olomouckého kraje s komplexními zdravotnickými službami pro Olomoucký kraj i superkonziliárními službami pro širší oblast.
e. Na klinice je doktorandům k dispozici biometrická laboratoř s velmi kvalitním vybavením pro vyšetřování biometrických údajů, stejně jako je zajištěna pomoc vývojových pracovníků se zkušeností s vývojem lékařské techniky.
       
6. Témata pro disertační práce:
01. Dočasné a trvalé derivace moči (školitel doc. MUDr. Richard Fiala, CSc.).
02. Neuromodulace a neurostimulace, (školitel doc. MUDr. Richard Fiala, CSc.).
03. Moderní terapie nefrolitiázy, (školitel doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.).
04. Časná diagnostika karcinomu prostaty, (školitel doc. MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.).
05. Inovace v diagnostice funkce močových cest, (školitel doc.MUDr.František Záťura).
06. Ekonomické relace v urologické diagnostice a terapii (školitel doc.MUDr.František.Záťura).
       
7. Výsledky práce studentů
       
Výsledky práce studentů doktorandského studia urologie budou uváděny na internetových stránkách kliniky a budou přístupné odborné veřejnosti k posouzení kvality práce nejen doktoranda, ale i oborové rady pro urologii.
a. Součástí studijního plánu je povinnost společných publikací se školitelem, a to nejméně 2 v každém roce studia, stejně jako povinnost nejméně 2 přednášek na semináři, konferenci či kongresu.
b. Disertační práce bude kromě zveřejnění na internetu prezentována veřejně před obhajobou.