logo fnol  logo up 

UROLOGICKÁ KLINIKA

LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

A FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI

  • PRO MUŽE

    Návrat to plnohodnotného života bez obav a obtíží Vám umožní specializovaní odborníci. Diskrétnost, kvalita a serióznost zaručena.

  • PRO ŽENY

    Jsme tu pro Vás! Ženské urologické potíže mají řešení! Prevence, vyšetření a léčba v nejvyšší kvalitě. Diskrétnost, odbornost a serióznot zaručena.

HISTORIE UROLOGICKÉ KLINIKY

Rozvoj urologie v Olomouci se nijak nelišil od rozvoje chirurgie světové. Stejně jako jinde, byli v Olomouci původně nemocní s onemocněním urogenitálního traktu léčeni na chirurgii. Po příchodu profesora Rapanta, tehdy nového přednosty kliniky, do Olomouce, který měl pro urologii pochopení, se začala urologie systematicky rozvíjet. Profesor Rapant si jako jeden z mála tehdejších přednostů chirurgických klinik v Československu uvědomil, že všeobecný chirurg již nemůže obsáhnout problematiku prudce se rozvíjející chirurgie v celé její šíři a hloubce. Rozhodl se proto, že pověří své nejzkušenější asistenty vedením a rozvíjením jednotlivých chirurgických odvětví.
Úkolem vybudovat moderní pracoviště rychle se rozvíjejícího oboru urologie pověřil asistenta Kučeru. Ten přistoupil k realizaci tohoto úkolu velmi zodpovědně. Systematickým studiem a stážemi v zahraničí si osvojil moderní názory, které aplikoval v Olomouci. Tak se mu podařilo vybudovat moderní urologické pracoviště. Další rozvoj pak vyústil v osamostatnění a vzniku urologické kliniky v Olomouci 1. února 1964.
Pro urologickou kliniku bylo vyčleněno z I.chirurgické kliniky lůžkové oddělení o 41 lůžkách. Kromě toho měla klinika ambulantní místnosti a radiodiagnostickou jednotku. Operace se prováděly na operačním sále I. chirurgické kliniky. Klinika poskytovala péči nemocným s onemocněním urogenitálního traktu z okresu Olomouc a přilehlých okresů a navíc nadstavbovou péči nemocným z tehdejšího Severomoravského kraje. Obraceli se však na ni nemocní z celé republiky. S rozšiřováním a zkvalitňováním služeb bylo nutno kliniku postupně rozšiřovat tak, že v roce 1990 měla klinika 95 lůžek, moderní prostornou ambulanci, diagnostické oddělení a vedlejší místnosti. Operace byly prováděny na centrálních operačních sálech. Se zaváděním privatizace a tržně ekonomických vztahů ve zdravotnictví se přesunovala péče o nemocné do ambulantní složky a v roce 1995 byl počet lůžek snížen na 75. Po přestěhování do nových prostor klinika disponuje k 1.1. 2005 44 dospělými a 16 dětskými lůžky.
Během existence kliniky habilitovali 2 profesoři, 8 docentů, řada lékařů obhájila disertační práce a získala tak titul CSc nebo Ph.D.
Jejími přednosty byli:
graypoint 1964 - 1985 Prof. MUDr. Jan Kučera, DrSc.
graypoint 1985 - 1990 Doc. MUDr. František Hruška
graypoint 1990 - 1995 Prof. MUDr. Jiří Scheinar, CSc.
graypoint 1995 - 2006 Doc. MUDr. František Záťura
graypoint 2006 – dosud Doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.